Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlić tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę już teraz

×

Specjalizacje Kancelaria Radcowska Policht Lublin - Liliana Policht Radca Prawny

Zamówienia Publiczne & Jednostki Sektora Finansów Publicznych (j.s.f.p.)


Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię w zakresie zamówień publicznych:

 • doradztwo prawne w sprawach z zakresu zamówień publicznych
  • tryb udzielania zamówień (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę, licytacja elektroniczna)
  • umowy ramowe
  • dynamiczny system zakupów
  • konkurs
  • udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych
  • umowy o udzielenie zamówienia publicznego
  • kontrola udzielenia zamówień publicznych
  • środki ochrony prawnej
  • odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych
 • opracowywanie i opiniowanie dokumentacji przetargowej
  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
  • umowy o udzielenie zamówienia publicznego
 • sporządzanie projektów pism z zakresu zamówień publicznych
  • wnioski
  • zapytania
  • oferty
  • oświadczenia
  • odwołania
  • odpowiedzi na odwołania
  • skargi do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu zamówień publicznych
 • reprezentacja Klienta w postępowaniach w sprawach zamówień publicznych
  • Krajowa Izba Odwoławcza
  • postępowania sądowe
 • audyt przeprowadzonej procedury przetargowej

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię w zakresie działalności jednostek sektora finansów publicznych (j.s.f.p.):

 • doradztwo prawne w sprawach z zakresu przedmiotu działalności j.s.f.p.
 • obsługa prawna posiedzeń organów j.s.f.p.
 • sporządzanie i opiniowanie projektów pism i dokumentów dotyczących działalności j.s.f.p.
  • wnioski
  • umowy
  • uchwały
  • zarządzenia
  • postanowienia
  • decyzje
  • odwołania
  • rozstrzygnięcia nadzorcze
  • zezwolenia
  • koncesje
 • opracowywanie i opiniowanie dokumentacji wewnętrznej j.s.f.p.
  • regulaminy
  • statuty
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu przedmiotu działalności j.s.f.p.
 • reprezentacja Klienta w postępowaniach dotyczących spraw j.s.f.p.
  • postępowania sądowe
  • postępowania administracyjne – organy administracji publicznej – ministrowie, centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej) i organy jednostek samorządu terytorialnego (organy gmin, powiatów, województw) oraz inne podmioty administracji publicznej
  • postępowania sądowoadministracyjne (wojewódzkie sądy administracyjne, Naczelny Sąd Administracyjny)
  • postępowania egzekucyjne sądowe (komornicy sądowi) i administracyjne
SPECJALIZACJE
OBSŁUGA PRAWNA
 • Spółki
 • Przedsiębiorcy Jednoosobowi
 • Stowarzyszenia
 • Fundacje
 • Spółdzielnie
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego
 • Jednostki Organizacyjne Skarbu Państwa
REPREZENTACJA
 • Negocjacje i Mediacje
 • Postępowania Arbitrażowe
 • Postępowania Sądowe
 • Postępowania Administracyjne
 • Sądowoadministracyjne
 • Krajowa Izba Odwoławcza
 • Postępowania Egzekucyjne
 • ETPC w Strasburgu