Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlić tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę już teraz

×

Specjalizacje Kancelaria Radcowska Policht Lublin - Liliana Policht Radca Prawny

Sprawy Korporacyjne / Wewnątrzorganizacyjne


Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię w sprawach korporacyjnych obejmuje sprawy wewnątrzorganizacyjne i z zakresu prawa pracy:

 • obsługa prawna posiedzeń organów podmiotów gospodarczych i podmiotów non profit (not for profit)
  • posiedzenia zarządu
  • posiedzenia rady nadzorczej
  • posiedzenia komisji rewizyjnej
  • posiedzenia zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia)
 • sporządzanie, opiniowanie i zmiany dokumentacji korporacyjnej oraz aktów wewnętrznych
  • umowy spółki
  • uchwały
  • statuty
  • regulaminy
 • sporządzanie i opiniowanie umów związanych z pracą
  • umowy o pracę
  • umowy cywilnoprawne związane z pracą (umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa agencji)
  • kontrakty menadżerskie
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu spraw korporacyjnych i prawa pracy
 • sporządzanie i opiniowanie aktów wewnętrznych związanych z pracą
  • regulaminy pracy
  • regulaminy wynagradzania
  • układy zbiorowe pracy
  • inne akty wewnętrzne związane z pracą
 • reprezentacja Klienta w negocjacjach ze związkami zawodowymi
 • sporządzanie pism procesowych w sprawach korporacyjnych i z zakresu prawa pracy
  • wnioski / pozwy
  • zażalenia
  • sprzeciwy / zarzuty od nakazu zapłaty
  • skargi na orzeczenia referendarzy
  • apelacje
  • skargi o wznowienie postępowania
  • skargi kasacyjne
  • skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • doradztwo prawne w sprawach korporacyjnych i z zakresu prawa pracy
  • ustalenie istnienia stosunku pracy
  • odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy
  • odszkodowanie z tytułu mobbingu
  • odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy
  • zapłata wynagrodzenia, odprawy, ekwiwalentu, renty
  • sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych
  • zakaz działalności konkurencyjnej
  • odpowiedzialność cywilnoprawna członków organów podmiotów gospodarczych i instytucji
  • odpowiedzialność karna członków organów podmiotów gospodarczych i instytucji
 • reprezentacja Klienta w sprawach korporacyjnych i z zakresu prawa pracy
  • negocjacje i mediacje
  • postępowania administracyjne
  • postępowania sądowe przed sądami powszechnymi
  • postępowania sądowoadministracyjne (WSA i NSA)
  • postępowania arbitrażowe
  • postępowania egzekucyjne
  • Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu
SPECJALIZACJE
OBSŁUGA PRAWNA
 • Spółki
 • Przedsiębiorcy Jednoosobowi
 • Stowarzyszenia
 • Fundacje
 • Spółdzielnie
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego
 • Jednostki Organizacyjne Skarbu Państwa
REPREZENTACJA
 • Negocjacje i Mediacje
 • Postępowania Arbitrażowe
 • Postępowania Sądowe
 • Postępowania Administracyjne
 • Sądowoadministracyjne
 • Krajowa Izba Odwoławcza
 • Postępowania Egzekucyjne
 • ETPC w Strasburgu