Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlić tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę już teraz

×

Specjalizacje Kancelaria Radcowska Policht Lublin - Liliana Policht Radca Prawny

Nieruchomości


Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię w zakresie nieruchomości obejmuje prawo budowlane, infrastrukturalne oraz zarząd i obrót nieruchomościami:

 • sporządzanie i opiniowanie umów dotyczących spraw budowlanych, infrastrukturalnych (umowa o roboty budowlane, umowa o prace geologiczne, umowa o roboty geodezyjno-kartograficzne, umowa o prace projektowe, umowa podwykonawstwa, umowa zastępstwa inwestycyjnego, umowa deweloperska, itp.)
 • sporządzanie i opiniowanie umów dotyczących spraw zarządu i obrotu nieruchomościami (umowa zarządzania nieruchomościami, umowa pośrednictwa, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa użyczenia, umowa timeshare itp.)
 • doradztwo prawne w zakresie inwestycji budowlanych
  • due diligence - badanie stanu prawnego nieruchomości (księgi wieczyste, ewidencja gruntów i budynków, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego)
  • pomoc prawna w fazie administracyjnego procesu budowlanego
  • pomoc prawna w fazie wykonawczego procesu budowlanego
 • doradztwo prawne w zakresie obrotu i zarządu nieruchomościami
  • projekty umowy przedwstępnej
  • zabezpieczenia
  • projekty umowy sprzedaży nieruchomości
  • sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste
  • przetargi na zbycie nieruchomości
  • oddawanie w trwały zarząd
  • prawo pierwokupu nieruchomości
  • przekazywanie nieruchomości na cele szczególne
  • scalanie nieruchomości
  • podział nieruchomości
  • przekształcanie użytkowania wieczystego w prawo własności
  • przekształcanie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
  • udział w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej
 • doradztwo prawne w zakresie planowania przestrzennego
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego j.s.t.
  • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego j.s.t.
 • doradztwo prawne w zakresie wywłaszczenia nieruchomości
  • wywłaszczenie nieruchomości
  • odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości
  • zwrot wywłaszczonych nieruchomości
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa budowlanego, infrastrukturalnego oraz zarządu i obrotu nieruchomościami
 • reprezentacja Klienta w sprawach dotyczących nieruchomości
  • negocjacje i mediacje
  • postępowania administracyjne – organy administracji publicznej – ministrowie, centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej) i organy jednostek samorządu terytorialnego (organy gmin, powiatów, województw) oraz inne podmioty administracji publicznej
  • postępowania sądowoadministracyjne (wojewódzkie sądy administracyjne, Naczelny Sąd Administracyjny)
  • postępowania sądowe przed sądami powszechnymi
  • postępowania arbitrażowe
  • postępowania egzekucyjne sądowe (komornicy sądowi) i administracyjne
  • Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu
SPECJALIZACJE
OBSŁUGA PRAWNA
 • Spółki
 • Przedsiębiorcy Jednoosobowi
 • Stowarzyszenia
 • Fundacje
 • Spółdzielnie
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego
 • Jednostki Organizacyjne Skarbu Państwa
REPREZENTACJA
 • Negocjacje i Mediacje
 • Postępowania Arbitrażowe
 • Postępowania Sądowe
 • Postępowania Administracyjne
 • Sądowoadministracyjne
 • Krajowa Izba Odwoławcza
 • Postępowania Egzekucyjne
 • ETPC w Strasburgu