Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlić tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę już teraz

×

Kancelaria Radcowska Policht Lublin - Liliana Policht Radca Prawny

Honorarium


Kancelaria oferuje różne systemy rozliczeń finansowych za swoje usługi – godzinowy, ryczałtowy i  w zakresie zastępstwa procesowego. W przypadku firm i instytucji możliwość skorzystania z pakietu usług prawnych.

System godzinowy i ryczałtowy dotyczy usług w zakresie sporządzania opinii prawnych, wzorów umów i aktów wewnętrznych (regulaminów, statutów), pism procesowych (pozwy, wnioski, apelacje, skargi), pism urzędowych i aktów administracyjnych itp.

System w zakresie zastępstwa procesowego dotyczy reprezentacji Klienta przed sądami powszechnymi i  administracyjnymi, organami administracji publicznej, w postępowaniach arbitrażowych, w negocjacjach i mediacjach oraz przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

Zasady rozliczeń finansowych

Zasady rozliczeń finansowych zależne są od preferencji Klienta oraz rodzaju sprawy:

 • Honorarium godzinowe
  • Stawka wynagrodzenia za godzinę rzeczywistej i efektywnej pracy prawnika (wyłącznie czynności merytoryczne - na fakturze szczegółowe zestawienie wykonanych czynności – przedmiot, data i czas).
  • Stawka uzgodniona indywidualnie z Klientem - wysokość stawki zależy od nakładu pracy, stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego oraz charakteru współpracy z Klientem (obsługa stała / pomoc prawna ad hoc).
  • Możliwość ustalenia z Klientem maksymalnej liczby godzin na wykonanie zlecenia – w przypadku spraw o przewidywalnym nakładzie pracy.

 • Honorarium ryczałtowe
  • Uzgodniona z Klientem maksymalna liczba godzin usług prawnych w skali miesiąca i należna stawka wynagrodzenia.
  • W ramach tego systemu dostęp do usług prawnych (w tym konsultacji prawnych i sporządzania projektów pism, umów, aktów wewnętrznych itp.) wykonywanych bezpośrednio w siedzibie Klienta (stała obsługa prawna), za pośrednictwem telefonu, maila, faksu itp. lub w biurze Kancelarii. Notyfikacja w przypadku przekroczenia przez Klienta miesięcznego limitu godzin – ponadryczałtowe usługi według stawki godzinowej.

 • Honorarium w zakresie zastępstwa Klienta, w tym zastępstwa procesowego
  • Wynagrodzenie za reprezentację Klienta we wszelkich sprawach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i arbitrażowymi, komornikami sądowymi, organami administracji publicznej, Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.
  • Wynagrodzenie za zastępstwo uzgadniane indywidualnie z Klientem - wysokość stawki zależy od nakładu pracy, stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego, przewidywalnego czasu trwania sprawy oraz charakteru współpracy z Klientem (obsługa stała / pomoc prawna ad hoc).
  • Za zastępstwo Klienta w mediacjach i negocjacjach wynagrodzenie ustalane jest z reguły jako wynagrodzenie godzinowe lub wynagrodzenie godzinowe wraz z premią od powodzenia sprawy.
  • Za zastępstwo Klienta w sprawach sądowych, wynagrodzenie ustalane jest z reguły jako wynagrodzenie ryczałtowe lub wynagrodzenie ryczałtowe wraz z premią od wygranej sprawy. W przypadku wygrania sprawy sądowej możliwość żądania przez Klienta zwrotu kosztów sądowych, w tym zastępstwa procesowego (wynagrodzenia radcy prawnego / adwokata) od strony przeciwnej. Są one ustalane w oparciu o dyrektywy zawarte w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawach opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej, udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu lub w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawach opłat za czynności adwokatów oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej, udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu. Zasądzając dla Klienta zwrot kosztów zastępstwa procesowego, sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy pełnomocnika, a także charakter sprawy i wkład pracy pełnomocnika w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. Podstawę zasądzenia tych kosztów dla Klienta stanowią stawki minimalne określone w tych rozporządzeniach. Wysokość zwrotu kosztów zastępstwa dla Klienta nie może być wyższa niż sześciokrotna stawka minimalna ani przekraczać wartości przedmiotu sprawy.

 • Honorarium w ramach stałej obsługi prawnej dla firm i instytucj może być godzinowe, ryczałtowe lub w ramach pakietu usług prawnych. Kancelaria oferuje 3 pakiety: standard, komfort i premium, w zależności od potrzeb godzinowych Klienta i rodzaju usług prawnych, jakie mają być świadczone na jego rzecz (sporządzanie dokumentów, opinii, reprezentacja Klienta itp.).

 • Pozostałe zasady dotyczące honorarium
  • Honorarium płatne jest z góry. Możliwe jest jednak jego rozłożenie na raty lub uzależnienie części jego wysokości od wyniku powodzenia sprawy (success fee).
  • Honorarium nie obejmuje opłat sądowych i administracyjnych, opłat skarbowych (w tym opłaty skarbowej od pełnomocnictwa), podatków oraz kosztów tłumaczeń itp.
  • Do kwoty wynagrodzenia doliczany jest podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązującej stawki podatkowej.
SPECJALIZACJE
OBSŁUGA PRAWNA
 • Spółki
 • Przedsiębiorcy Jednoosobowi
 • Stowarzyszenia
 • Fundacje
 • Spółdzielnie
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego
 • Jednostki Organizacyjne Skarbu Państwa
REPREZENTACJA
 • Negocjacje i Mediacje
 • Postępowania Arbitrażowe
 • Postępowania Sądowe
 • Postępowania Administracyjne
 • Sądowoadministracyjne
 • Krajowa Izba Odwoławcza
 • Postępowania Egzekucyjne
 • ETPC w Strasburgu