Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlić tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę już teraz

×

Specjalizacje Kancelaria Radcowska Policht Lublin - Liliana Policht Radca Prawny

Sprawy Cywilne


Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię w zakresie spraw cywilnych:

 • sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, umowa zlecenia, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa sprzedaży, umowa leasingu, umowa pożyczki, umowa komisu, umowa darowizny, umowa przekazania nieruchomości, umowa renty, umowa dożywocia, umowa dostawy, umowa ubezpieczenia, umowa poręczenia, umowa dotycząca spadku, umowa pośrednictwa, umowa reklamy itp.)
 • doradztwo prawne w zakresie zakładania / tworzenia, dokonywania zmian organizacyjnych i restrukturyzacyjnych:
  • stowarzyszeń
  • fundacji
 • windykacji należności
  • dochodzenie należności na etapie przedsądowym (wezwania do zapłaty)
  • dochodzenie należności na etapie sądowym
  • dochodzenie należności na etapie egzekucyjnym
 • doradztwo prawne w zakresie spraw dotyczących praw autorskich i własności intelektualnej
  • umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych
  • umowy o korzystanie z utworu
  • umowy licencji i sublicencji
 • doradztwo prawne w zakresie prawa zobowiązań
  • umowy / klauzule umowne
  • umowy przedwstępne
  • zobowiązania solidarne
  • niedozwolone klauzule
  • bezpodstawne wzbogacenie / nienależne świadczenie
  • czyny niedozwolone i odpowiedzialność odszkodowawcza
  • odpowiedzialność za produkt niebezpieczny
  • potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu
  • cesje wierzytelności
  • ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika – skarga pauliańska
  • niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów
  • skutki niewykonania umów
  • odpowiedzialność dłużników
  • opóźnienie / zwłoka dłużnika – odsetki / kary umowne
  • wypowiedzenie umowy / odstąpienie od umowy
  • klauzula rebus sic stantibus
  • przedawnienie roszczeń
 • doradztwo prawne w zakresie prawa rzeczowego
  • przeniesienie i ochrona własności
  • zniesienia współwłasności
  • użytkowanie wieczyste
  • zasiedzenie
  • ustanowienie i zniesienie służebności gruntowej / służebności osobistej
  • ustanowienie drogi koniecznej
  • ustanowienie i zniesienie służebności przesyłowej
  • ustanowienie i wykreślenie hipoteki
  • ustanowienie zastawu na rzeczach ruchomych / na prawach
  • ustanowienie i wykreślenie zastawu rejestrowego
  • uzgodnienie stanu prawnego księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • doradztwo prawne w zakresie spraw spadkowych
  • testament, zapis, polecenie
  • stwierdzanie nabycia spadku
  • wydziedziczenie
  • stwierdzenie nieważności testamentu
  • uznania niegodności dziedziczenia
  • wykonanie zapisu, polecenia
  • zachowek
  • inwentarz i zabezpieczenie spadku
  • zniesienie współwłasności
  • odpowiedzialność za długi spadkowe
 • doradztwo prawne w zakresie spraw rodzinnych
  • rozwody
  • separacje
  • alimenty
  • władza rodzicielska
  • podział majątku
  • opieka, kuratela
 • doradztwo prawne w zakresie spraw dotyczących roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji, niezgodności towaru z umową
 • dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia
 • ochrona dóbr osobistych
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu spraw cywilnych
 • sporządzanie pism procesowych w sprawach cywilnych
  • wnioski / pozwy
  • zażalenia
  • sprzeciwy / zarzuty od nakazu zapłaty
  • skargi na orzeczenia referendarzy
  • apelacje
  • skargi o wznowienie postępowania
  • skargi kasacyjne
  • skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • reprezentacja Klienta w sprawach cywilnych
  • negocjacje
  • postępowania administracyjne
  • postępowania sądowe
  • postępowania arbitrażowe
  • postępowania egzekucyjne
  • Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu
SPECJALIZACJE
OBSŁUGA PRAWNA
 • Spółki
 • Przedsiębiorcy Jednoosobowi
 • Stowarzyszenia
 • Fundacje
 • Spółdzielnie
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego
 • Jednostki Organizacyjne Skarbu Państwa
REPREZENTACJA
 • Negocjacje i Mediacje
 • Postępowania Arbitrażowe
 • Postępowania Sądowe
 • Postępowania Administracyjne
 • Sądowoadministracyjne
 • Krajowa Izba Odwoławcza
 • Postępowania Egzekucyjne
 • ETPC w Strasburgu