Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlić tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę już teraz

×

Specjalizacje Kancelaria Radcowska Policht Lublin - Liliana Policht Radca Prawny

Sprawy Gospodarcze


Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię w zakresie spraw gospodarczych:

 • zakładanie, rozwiązanie i likwidacja spółek
  • spółki cywilne
  • spółki jawne
  • spółki partnerskie
  • spółki komandytowe
  • spółki komandytowo-akcyjne
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  • spółki akcyjne
 • doradztwo prawne w zakresie zakładania / tworzenia, dokonywania zmian organizacyjnych i restrukturyzacyjnych:
  • oddziałów spółek
  • oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
  • przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych
 • sporządzanie i opiniowanie umów handlowych (umowa konsorcjum, umowa leasingu, umowa agencyjna, umowa komisu, umowa przewozu, umowa spedycji, umowa ubezpieczenia, umowa składu, umowa franchisingu, umowa faktoringu, umowa forfaitingu, umowa reklamy, umowa o roboty budowlane i inne)
 • transakcje M&A
  • nabycie / zbycie udziałów
  • nabycie / zbycie akcji
  • przekształcenie spółek
  • łączenie spółek
  • podział spółek
 • windykacja należności
  • dochodzenie należności na etapie przedsądowym (wezwania do zapłaty)
  • dochodzenie należności na etapie sądowym
  • dochodzenie należności na etapie egzekucyjnym
 • doradztwo prawne w zakresie m.in. niżej wskazanych spraw gospodarczych
  • fundusze kapitałowe, ventures capital, fundusze poręczeniowe i pożyczkowe
  • ochrona praw do nazwy i firmy
  • ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej
  • umowa / statut spółki i innych podmiotów gospodarczych - treść, forma, firma, wkłady / aporty, zgłoszenie do rejestru
  • majątek spółki i innych podmiotów gospodarczych
  • reprezentacja i prowadzenie spraw spółki i innych podmiotów gospodarczych
  • organy spółki i innych podmiotów gospodarczych
  • reprezentacja i prowadzenie spraw spółki i innych podmiotów gospodarczych
  • prokura
  • udział w zyskach i stratach
  • prawo do dywidendy / zaliczka na poczet dywidendy / przywileje dywidendowe
  • prawo głosu / przywileje głosowe
  • uprawnienia osobiste
  • akcje / udziały
  • księga udziałów / akcji
  • subskrypcja akcji
  • podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego spółek
  • umarzanie udziałów / akcji
  • wyłączenie wspólnika
  • wypowiedzenie umowy spółki osobowej
  • subsydiarna odpowiedzialność wspólnika w spółkach osobowych
  • spółka dominująca i spółka zależna
  • spółka publiczna
  • umowa o zarządzane spółką zależną
  • zwalczanie nieuczciwej konkurencji
  • zakaz działalności konkurencyjnej
  • restrukturyzacja podmiotów gospodarczych
  • odpowiedzialność cywilnoprawna za zobowiązania spółki i innych podmiotów gospodarczych
  • odpowiedzialność karna związana ze sprawami spółki i innych podmiotów gospodarczych
  • odpowiedzialność spadkobierców wspólnika spółki osobowej
  • podział majątku zlikwidowanej / rozwiązanej spółki
  • upadłość spółki i innych podmiotów gospodarczych
 • zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – przygotowanie formularzy i reprezentacja w zakresie rejestracji wpisów / zmian w KRS
 • sporządzanie opinii prawnych w sprawach gospodarczych
 • sporządzanie pism procesowych w sprawach gospodarczych
  • wnioski / pozwy
  • zażalenia
  • sprzeciwy / zarzuty od nakazu zapłaty
  • skargi na orzeczenia referendarzy
  • apelacje
  • skargi o wznowienie postępowania
  • skargi kasacyjne
  • skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • reprezentacja Klienta w sprawach gospodarczych
  • negocjacje i mediacje
  • postępowania administracyjne
  • postępowania sądowe
  • postępowania egzekucyjne
  • postępowania arbitrażowe
SPECJALIZACJE
OBSŁUGA PRAWNA
 • Spółki
 • Przedsiębiorcy Jednoosobowi
 • Stowarzyszenia
 • Fundacje
 • Spółdzielnie
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego
 • Jednostki Organizacyjne Skarbu Państwa
REPREZENTACJA
 • Negocjacje i Mediacje
 • Postępowania Arbitrażowe
 • Postępowania Sądowe
 • Postępowania Administracyjne
 • Sądowoadministracyjne
 • Krajowa Izba Odwoławcza
 • Postępowania Egzekucyjne
 • ETPC w Strasburgu